nano blindevlek 100pxRond nanotechnologie is het ook roerig op ethisch en filosofisch vlak met vragen vanuit religieuze achtergrond, zoals: mogen we aan de schepping knutselen?, mogen we voor God spelen?, mogen we mensen verbeteren? en wat gaat nanotechnologie met ons doen?.

 

Liever benader ik deze materie niet vanuit een godsdienstige overtuiging, maar breng hier andere, nog onbenoemde invloeden naar voren.
De voorgestelde medische toepassingen van nanotechnologie, in het bijzonder de diagnostiek, zullen hun sporen achterlaten in zowel ons persoonlijk als ons collectief bewustzijn. Dit is het terrein van de psychologen en psychiaters, maar ik heb tot op heden vanuit deze hoek nog geen gezichtspunten waargenomen.

effecten op ons bewustzijn
collective consciousnessEr heerst nu al een sterk geloof in de medische technologie, omdat de objectiviteit van instrumenten betrouwbaarder zouden zijn dan de subjectiviteit van onze zintuigen. Dit is maar ten dele waar. Onze zintuigen en ons bewustzijn nemen alles waar wat er in en rondom ons gebeurt, maar de informatie wordt op een andere manier “gecodeerd” dan de technologische waarnemingen. De geneeskunde geeft elke ziekte één definitie die persoonsonafhankelijk is. Daar past dan ook één soort behandeling bij die in beperkte mate persoonlijk aangepast kan worden.
In de persoonlijke sfeer hebben symptomen een unieke achtergrond, ontstaansgeschiedenis, beleving en betekenis. Wil je de patiënt terugbrengen bij zijn eigen gezondheid dan moet de hulpverlener ook op dit niveau kunnen communiceren. Deze taal is overigens niet wezensvreemd, want we hebben er allemaal elke dag mee te maken en elke hulpverlener heeft, als persoon zijnde, in principe toegang tot deze communicatie. Dit aspect is van groot belang voor het welslagen van een behandeling. Wanneer deze communicatie in de hulpverlening nog meer terrein verliest door de nanotechnologische vaart der volkeren zal de kans op een definitieve genezing verder afnemen.

Door onze culturele achtergrond is er weinig aandacht voor ons waarnemingsvermogen en onze bewustzijnsmogelijkheden, zodat het afhankelijk is van de persoonlijke keuze om dit te ontwikkelen en te gebruiken. Hoewel we als klein kind deze vermogens nog grotendeels ter beschikking hebben, missen we op deze leeftijd een ontwikkeld denkvermogen om ons met volwassenen te verstaan. Er is geen ruimte voor dit zo menselijke attribuut binnen het geneeskundig denken. Ons bewustzijn, in al zijn gelaagdheid van spiritueel tot lichamelijk, speelt een veel belangrijkere rol in gezondheid en ziekte dan wordt onderkend.
Wanneer we ons nog meer gaan verlaten op technologische metingen zal dit tot verwaarlozing leiden van ons lichaamsbewustzijn met als gevolg atrofiëring: het neemt af, het vervaagt om te verdwijnen in vergetelheid. Als de nanochips het voor het zeggen krijgen, zullen we vervreemden van ons lichaam. Ook al doen we allerlei dingen die goed zijn voor ons lichaam, zoals bv. beweging en goede voeding, zal dit ons niet in contact brengen met ons lichaam. Het lichaam doet slechts wat het opgedragen krijgt en komt daarmee niet aan zijn trekken. Gezonde dingen doen is geen garantie voor gezondheid. Een verweven bewustzijn, waarbij alle lagen levend aanwezig en in open verbondenheid verkeren, is noodzakelijk voor de samenwerking van onze lichaamssystemen. De geneeskunde onderkent dit niet, onderzoekt dit niet, weet dit dus ook niet en betrekt dit niet in nano-ontwikkeling. Met het uitschakelen van het lichaamsbewustzijn verwacht ik diepgaande verstoringen in de verwevenheid van bewustzijnslagen die hun uitwerking op fysiologisch en anatomisch niveau niet zullen missen.

Het beeld dat futurologen ten tonele voeren laat gechipte mensen zien, die in hun lichaam meerdere nanobots hebben om een diversiteit aan lichaamsfuncties te regelen. Met de continue monitoring en het draadloze dataverkeer houdt de gezondheidszorg onze gezondheid nauwlettend in de gaten. Bij een moleculaire verstoring in onze lichaamsprocessen zorgen ze door middel van software-programmering automatisch voor herstel. Dit kan bv. biochemisch door de afgifte van bepaalde stoffen of een stimulatie dan wel afremming van eigengemaakte lichaamsstoffen, maar ook electrisch door middel van pulsen in ons zenuw- en spierstelsel. Dit toekomstbeeld heeft nu nog een science fiction status, maar in deze richting wordt wel gedacht. Homo sapiens zal dan geëvolueerd of verworden zijn tot homo roboticus, de gerobotiseerde mens. We zullen ons moeten afvragen of we deze richting uit willen.

Een vroegere diagnostiek dankzij nanotechnologie zal meer mensen confronteren met (mogelijke) ziekte en het contact met de gezondheidszorg intensiveren. Alleen al het medische etiket “mogelijk ziek” sorteert een negatief geladen emotionele reactie. Dit verandert ons lichaamsbewustzijn dat vervolgens verstorend werkt op onze stofwisseling. Dit is een effect waarmee de geneeskunde geen rekening houdt.

Een ander aspect waar de geneeskunde geen oog voor heeft is ons collectief bewustzijn. Alles wat gezondheid en ziekte, geboorte en dood aangaat, leeft in ons collectief bewustzijn tussen hoop en vrees. In persoonlijk opzicht staat niemand rationeel tegenover deze levensbelangrijke zaken. De geneeskunde met zijn focus op ziekte en geloof in technologie versterkt eerder de vrees dan de hoop en het vertrouwen in gezondheid en genezing. Het houvast dat de gezondheidszorg patiënten te bieden heeft bestaat dikwijls uit statistische kansen op genezing. Deze bevorderen in de meeste gevallen geen vertrouwen, maar vormen het zaad voor een negatief scenario.


effecten op onze frequenties
frequenciesHet bovenstaande heb ik onder woorden gebracht vanuit een psychologische invalshoek. We kunnen de nano-ontwikkelingen echter ook vanuit een energetische invalshoek benaderen. Het leven is een bijzonder samenspel van energiefrequenties waaraan wij als mens deelnemen. Ieder leeft in een persoonlijk identificeerbaar energieveld, maar we zijn tevens op subtiele wijze met elkaar en alles om ons heen verweven tot in het kosmische domein toe. Meer inzicht in deze “materie” zou juist veel kunnen ophelderen over de oorzaken van ziekten en het verloop ervan als ook mogelijkheden tot werkelijke genezing.

Elk materiaal, van atoom tot molecuul, heeft zijn eigen energiefrequentie. En op dezelfde manier heeft elke cel, elke weefsel en elk orgaan een eigen energiefrequentie. Elke levend wezen is een unieke combinatie van energiefrequenties dat een volume inneemt, zintuiglijk waar te nemen is en zelfs met instrumenten te meten is. Met de energiefrequenties van natuurlijke nanodeeltjes kunnen we ons wel verstaan, daar zijn we als het ware op gebouwd. Maar hoe zal dit gaan met synthetische nanodeeltjes? Daar hebben we geen idee van en de wetenschap ook niet, want dit aspect zal geen deel uitmaken van het reguliere onderzoek.
De medische wetenschap zal zich laten leiden door het onderzoek op biochemisch niveau en op grond van deze informatie nanotoepassingen veilig verklaren. De effecten op ons energieniveau zullen worden gemist en kunnen aanleiding zijn tot onbegrepen klachten en nieuwe ziektebeelden, want dàt er effecten zullen zijn staat voor mij wel vast.


electrosmog
electrosmogTenslotte wil ik hier nog aandacht geven aan een onvoldoende onderkend probleem ten gevolge van de electronische apparatuur: electrosmog. Dit is het bestaan van electromagnetische velden met hoogfrequente en laagfrequente golven. Ze verstoren de electrische lading in onze cellen en weefsels waardoor vervolgens allerlei biochemische processen in de war kunnen gaan lopen . Door de nanonisering van de gezondheidszorg met zijn gewenste massale mobiele monitoring verkeren patiënten in de voortdurende nabijheid van pulserende apparaatjes waardoor ze blootgesteld worden aan deze ontregelende frequenties. Wanneer de samenleving overgaat tot het chippen van de hele bevolking zal dit probleem exponentieel toenemen door de overal aanwezige en geïntensiveerde electromagnetische velden.
Meer hierover kan je lezen in de rubriek Kritische Noten in de rubriek "Electrosmog".

 

augustus 2010

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com